Skip to main content

BSSURF - Szkoła Surfingu Gdańsk. Obozy surfingowe w Portugalii i​ Maroko Bądź na bieżąco - zapisz się na newsletter

Polityka prywatności wraz z klauzulą informacyjną

W niniejszym dokumencie („Polityka Prywatności”) określono zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies.

I. DEFINICJE 

1. ADMINISTRATOR – oznacza administratora danych osobowych Klientów – Stowarzyszenie kultury fizycznej, Bałtyckie Stowarzyszenie Surfingu, ul. S. Sempołowskiej 7/8 , 80-764 Gdańsk, NIP: 5833247537, adres poczty elektronicznej: agnieszka@bssurf.pl oraz paulina@bssurf.pl
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Strony.
3. Strona – oznacza stronę internetową Administratora, działającą w domenie: https://www.bbusrf.pl
4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Strony.
5. Klient – oznacza każdego Klienta korzystającego ze Strony lub nawiązującego kontakt z Administratorem w inny sposób.
6. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług Administratora, czyli korzystasz ze Strony, kontaktujesz się z Administratorem np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza dostępnego na Stronie, otrzymujesz od Administratora pocztą elektroniczną wiadomości mailowe lub skontaktujesz się telefonicznie z Administratorem.
2. W zależności od usług, z jakich korzystasz, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, Imię i Nazwisko, adres, nazwa i dane firmy, numer NIP, numer rachunku bankowego, numer telefonu, treść wiadomości, inne dane przekazane przez Klienta w związku z powierzoną Administratorowi do wykonania usługą lub przed zawarciem umowy.
3. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług Administratora – zawarcia umowy, a także odbioru i wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala Administratorowi przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Administrator wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub odpowiedzi na wiadomość. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, Administrator nie będzie mógł zrealizować usług lub udzielić odpowiedzi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Administrator może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
5. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Administratora. Administrator udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, obsługę poczty elektronicznej, realizację usług pocztowych i kurierskich, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług prawnych na rzecz Administratora. Administrator powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Administratora. W przypadku przekazywania danych, Administrator zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Administratora.
6. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administratora.
7. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
8. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Administrator przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie.
9. Administrator zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
10. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Administratora.
11. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
12. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
13. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
14. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
15. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
16. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl/
17. Administrator nie dokonuje profilowania danych. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

III. POLITYKA COOKIES 

1. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Klientów.
2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Stronę do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. 3. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach: a) w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Strony do potrzeb Klientów oraz optymalizacji korzystania ze Strony; b) w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości
4. Administrator zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies: a) pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora między innymi do zapamiętywania danych Klienta. b) pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.
5. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta. 6. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Klient może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.
7. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania ze Strony, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
8. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Strony oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

IV. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE 

1. Administrator wykorzystuje technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do danych Klienta. Na witrynach Administratora znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies. Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod linkiem: https://www.facebook.com/full_data_use_policy.